Tagged width: lấy ảnh hoặc dữ liệu từ bluestacks ra máy tính